REGULAMIN KONKURSU MAŁA ZMIANA Z IH
Z DNIA 10.04.2019r.

§1 Definicje

Konkurs – konkurs „Mała zmiana z IH” prowadzony na zasadach kreślonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator – Internity S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 pod numerem NIP: 527-23-97-617, REGON: 015447488.

Uczestnik – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Instagram, będący osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie.

Nagroda – nagrodą w konkursie są dwie rolki tapety Amazilia Indygo marki Harlequin.

Laureat – zwycięzca Konkursu

Komisja – komisja Konkursu, w skład której wchodzi 3 (troje) przedstawicieli Organizatora; komisja czuwa nad poprawnym przebiegiem konkursu i wyłania Laureata.

§2 Postanowienia ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem: https://www.instagram.com/internityhome_pl/ oraz https://internityhome.pl/odkrywaj/trendy/sposob-na-metamorfoze-mieszkania-tapety-tkaniny-harlequin/                    

3 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471)

4 Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia na stronie: https://internityhome.pl/uncategorized/regulamin-konkursu/

5 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram oraz portal Facebook. Serwis Instagram i serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram oraz portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram oraz portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram oraz portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 §3 Warunki uczestnictwa

1 Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

2 W Konkursie może uczestniczyć osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące warunki:

– jest osobą pełnoletnią,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiada dostęp do sieci Internet oraz do serwisu społecznościowego Instagram,

– posiada konto publiczne na serwisie społecznościowym Instagram,

– posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu,

3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Pracownikiem jest każda osoba świadcząca na rzecz Organizatora pracę bez względu na podstawę prawną tego stosunku.

§4 Zasady konkursu

1 Organizator przewidział rozpoczęcie Konkursu na dzień 10.04.2019r., a jego zakończenie na dzień 10.05.2019r.

2 Konkurs polega na wykonaniu i opublikowaniu na publicznym profilu serwisu Instagram, zdjęcia przedstawiającego wnętrze, które potrzebuje metamorfozy oraz dodanie opisu z pomysłem na wykorzystanie w nim tapety, a także dodanie hashtagu #malazmianazIH.

3 Uczestnik może dokonać skutecznego zgłoszenia publikując nieograniczoną liczbę zdjęć.

4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i następuje poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego na swoim koncie serwisu internetowego Instagram i oznaczeniem go hashtagiem #malazmianazIH.

5 Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

– jest wyłącznym autorem zdjęcia opublikowanego w ramach konkursu;

– wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia konkursowego do czynności związanych z Konkursem i jego promocją, w szczególności poprzez zgodę na jego udostępnianie w ramach swoich profili w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook;

– opublikowane przez Uczestnika zdjęcie konkursowe, nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

6 Zabronione jest publikowanie zdjęcia konkursowego zawierającego jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy, wulgaryzmów, wzywania do nienawiści, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie powyższego postanowienia skutkuje natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7 Przystąpienie do Konkursu i opublikowanie zdjęcia konkursowego oznacza równoczesne udzielenie Organizatorowi bezterminowej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

– utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności poprzez nieograniczone rozpowszechnianie i udostępnienie w serwisach prowadzonych w celach promocji Organizatora,

– wprowadzanie do pamięci komputera,

– publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet,

8 Odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i/lub osobistych ponosi wyłącznie Uczestnik, który opublikował zdjęcie konkursowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników.

§5 Rozstrzygnięcie Konkursu

1 Wyłonienie Laureatów Konkursu przez Komisję Konkursową i ogłoszenie wyników nastąpi na profilach serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, najpóźniej 7 dni roboczych od daty jego zakończenia. 

2 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany dnia tygodnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3 Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów na podstawie subiektywnej oceny zdjęć konkursowych zamieszczonych przez Uczestników przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: zgodność treści z tematyką Konkursu, oryginalność, forma, kreatywność i pomysłowość, jak również inne walory charakteryzujące zdjęcie konkursowe i opis Uczestnika.

4 Werdykt komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla wszystkich Uczestników Konkursu.

§6 Nagrody

1 W Konkursie przewidziano nagrodę dla jednego Laureata.

2 Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci dwóch rolek tapety Amazilia Indygo (nr kat. 111059) o łącznej wartości 534zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery złote).

3 Nagroda otrzymana w ramach niniejszego Konkursu nie podlega wymianie na inny produkt ani na jej równowartość w gotówce.

4 Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika lub w inny sposób ustalony z Organizatorem.

5 Nagroda zostanie wysłana na adres znajdujący się na terytorium Polski, bądź będzie możliwa do osobistego odbioru z siedziby Organizatora.

§7 Rezygnacja

1 Uczestnik do momentu rozstrzygnięcia Konkursu może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w szczególności: pisemnie, wiadomością e-mail lub za pośrednictwem komunikatora w serwisie Facebook.

2 Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczna z pozbawieniem prawa do Nagrody.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.

2 Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzcy Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy konkursu na portalach społecznościowych,  realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową. Wykorzystanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922 ze zm.)

3 Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej w celach związanych z udziałem w Konkursie oraz w celach marketingowych.

4 Podanie przez Uczestników danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Laureatom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

1 Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, jak również zamieszczona na stronie internetowej: https://internityhome.pl/uncategorized/regulamin-konkursu/ w czasie trwania Konkursu i przez 14 dni po jego zakończeniu.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany liczby Nagród, jeżeli będzie to konieczne i uzasadnione przebiegiem Konkursu. Informacja o zmianach będzie dostępna w taki sam sposób jak treść niniejszego Regulaminu.

4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na Nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonych właściwościach i podobnej wartości, w sytuacji, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora wydanie Nagród pierwotnie przewidzianych w Konkursie było niemożliwe.

5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych oraz informacji, w tym w szczególności w odniesieniu do danych osobowych oraz adresowych Uczestnika.

6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

7 Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem komunikatora portalu społecznościowego Instagram, za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs.

 

Data aktualizacji: 10.04.2019r.