I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu Internity Homel prowadzonego w domenie internityhome.pl oraz wykorzystywania plików cookies w tym serwisie.

2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internity Home dostępnym pod adresem: internityhome.pl

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Internity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnica 3, 01-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342222, numer NIP: 525 26 01 291, numer REGON: 142123103, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą kontaktować się ze spółką: duchnicka@internity.pl.

4. Internity Home przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników i do ochrony prywatności Użytkowników. Internity Home stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby nieupoważnione.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu newslettera Serwisu oraz innych informacji handlowych. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera Serwisu oraz innych informacji handlowych. 

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres Internity Home, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Internity Home będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

5. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Internity Home jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczonych usług lub dochodzenia roszczeń.

6. Internity Home jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Internity Home bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa. 

7. Internity Home jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. 

III. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik. Pliki te są przechowywane do chwili wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub do chwili ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika (cookies stałe). Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Internity Home, jak i od osób trzecich współpracujących z Internity Home, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) analizy preferencji Użytkowników w zakresie treści prezentowanych w Serwisie oraz dostosowania tych treści do preferencji Użytkowników,
b) analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
c) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu poprzez utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.

3. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że odmowa zgody na przechowywanie plików cookies nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, ale może wpłynąć na jego funkcjonalność.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące polityki prywatności Użytkownicy winny być kierowane na adres mailowy: kontakt@internityhome.pl

2. Internity Home ma prawo wprowadzić zmiany do Polityki Prywatności na zasadach obowiązujących dla zmiany Regulaminu.